Praca na Tak Foundation was created to prevent social exclusion. We fulfill our mission through Return To Work programs and spreading the concept of volunteering. Our projects, that build up self-awereness in terms of the position and skills on the labour market, are also very important. We support any entity which contributes to the development of the social economy.
   
events
current
successes
reviews
archives
 
projects
work
economy
sport and health
culture and ecology
 
documents
statute
reports
 
authorities
management
council
 
contact
data
volunteering
cooperation
 
Arkadiusz Jankowski, 15.05.2015

Working Europe 2020

Europe 2020 strategy includes key fields related to economic development. European initiative focuses mainly on the labour market. There is three programs which involves employment, education and social inclusion: Youth on the Move, Agenda for new skills and jobs, also Platform against Poverty and Social Exclusion.

This material is available in Polish only.

Strategia Europa 2020 kojarzy się głównie z wytyczeniem zmian w polityce klimatycznej i energetycznej. Inicjatywa Unii Europejskiej ma jednak szerszy kontekst; jest poświęcona wzrostowi gospodarczemu. Komisja Europejska sformułowała kilka kluczowych celów. Oprócz wspomnianego obszaru, dotyczącego klimatu i energetyki, oraz innowacji, trzy programy dotyczą bezpośrednio rynku pracy. Są to projekty obejmujące zatrudnienie, edukację, a także włączenie społeczne.

Pierwszy z nich zaczął działać w 2010 roku pod nazwą "Mobilna młodzież". Ma zwiększyć szanse na zatrudnienie poprzez włączenie w rynek pracy studentów i stażystów. Mogą oni zdobywać doświadczenie za granicą i korzystać z europejskich systemów edukacji i szkolenia, systematycznie zyskujących na jakości.

Bez pracy w Unii Europejskiej jest obecnie 23 miliony osób. Warto zauważyć, że stopa bezrobocia wśród młodych ludzi jest ponad dwukrotnie wyższa niż u dorosłych (21,7% vs 9%). Bezrobotnych Europejczyków poniżej 25. roku życia jest więcej niż 5 milionów. Grupa ta rośnie do 7,5 mln, jeśli wziąć pod uwagę przedział wiekowy od 15 do 24 lat. Pozostają oni tak poza systemem kształcenia, jak i edukacji. Ich status odpowiada definicji NEET (Not in Education, Employment, or Training).

Celem programu jest osiągnięcie 75% wskaźnika zatrudnienia dla ludności w wieku produkcyjnym, czyli będących w przedziale 20 - 64 lat. Realizacja tak określonego zadania możliwa jest poprzez ofertę kształcenia i szkoleń adekwatną do potrzeb młodych ludzi, wsparcie dotacjami unijnymi na studia lub doskonalenie zawodowe w innym państwie, a także wprowadzenie przez kraje członkowskie takich procedur, które ułatwią przejście od edukacji do pracy.

Instrumenty UE mają wymiar finansowy i organizacyjny, wspierając młodych przedsiębiorców oraz zachęcając do aktywnej obecności na unijnym rynku rynku pracy. Eures (Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy kierowaną przez Komisję Europejską. Jednym z narzędzi Eures jest Europejski Portal Mobilności Zawodowej.

Kolejny nosi miano "Programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia". Zakłada przyspieszenie reform rynku pracy. Dzięki temu Europejczycy będą mogli podnosić kwalifikacje adekwatnie do zmieniających się potrzeb pracodawców. Zdynamizuje to powstawanie nowych miejsc pracy. Pozytywne efekty zwiększone zostaną poprzez uproszczenie przepisów w zakresie zatrudnienia.

Inicjatywa Komisji Europejskiej ma przyczynić się do uzyskania przytoczonego już wskaźnika zatrudnienia dla ludności w wieku produkcyjnym do poziomu 75%. UE dzięki Programowi na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia ma również:
- obniżyć liczbę uczniów przedwcześnie kończących naukę (do poziomu poniżej 10%),
- zwiększyć odsetek młodych ludzi podejmujących studia na uniwersytetach i politechnikach (do co najmniej 40%),
- zmniejszyć grupę osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (o co najmniej 20 mln).

Program funkcjonujący od 2008 roku, poza wynikającym z jego nazwy obszarem aktywności, obejmuje także model flexicurity, poprawę jakości i warunków pracy oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Trzeci powinien doprowadzić do zmniejszenia liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 milionów. "Europejskiemu programowi walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym" mają być podporządkowane liczne działania w innych obszarach regulowanych przez KE.

Program działa od 2010 roku. Jest systematycznie monitorowany w ramach "semestru europejskiego" i odbywającej się corocznie Konwencji Europejskiej Platformy Współpracy w Zakresie Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Oprócz działań koordynacyjnych w obrębie polityki zdrowotnej i społecznej istotne jest wyznaczenie 20-procentowego poziomu asygnowania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W Fundacji Praca na Tak cyklicznie zapoznajemy się z raportami publikowanymi przez Komisję Europejską. Sprawdzamy, jak Strategia Europa 2020, w szczególności jej cele związane z rynkiem pracy, jest realizowana w Polsce.
market trends
Employed by economic sector (in thousands)
more charts >

Events

01.10.2015
European Day of Foundations and Donors


21.09.2015
Divide the time. Join passions. Drum up for action


02.09.2015
NGO Week in Poznan


12.06.2015
Holiday of accountants and their clients


08.04.2015
Poles declare to change their jobs this year


06.04.2015
The amendment of the Labour Code


02.04.2015
Professions with the highest number of unemployed


11.03.2015
National plan for employment


Reviews

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Employee volunteering in examples


13.08.2015
The mission of NGO, and the polish law


09.07.2015
NGOs cost accounting after the Amendment


08.07.2015
Youth employment in the European Union


15.05.2015
Working Europe 2020


05.05.2015
Pointless research


04.05.2015
The second year of KFS


27.04.2015
Anyone can open profession


17.04.2015
Official or employer
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. contact .:. legal notice .:. mobile version