Praca na Tak Foundation was created to prevent social exclusion. We fulfill our mission through Return To Work programs and spreading the concept of volunteering. Our projects, that build up self-awereness in terms of the position and skills on the labour market, are also very important. We support any entity which contributes to the development of the social economy.
   
events
current
successes
reviews
archives
 
projects
work
economy
sport and health
culture and ecology
 
documents
statute
reports
 
authorities
management
council
 
contact
data
volunteering
cooperation
 
Arkadiusz Jankowski, 04.05.2015

The second year of KFS


National Training Fund (KFS) was created last year ago. However, the funds are allocated in the most developed regions. This strengthens the inequalities between regions.

This material is available in Polish only.

KFS, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy powstał na mocy Ustawy z 14 marca 2014 o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 598). Pieniądze KFS pochodzą z Funduszu Pracy. W latach 2014-2015 mogą być wydatkowane za zgodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej niemal wyłącznie na kształcenie osób pracujących, którzy mają co najmniej 45 lat. Niemal, ponieważ środki te przeznacza się także na badania zapotrzebowania na zawody, konsultacje dla pracodawców zainteresowanych tego typu wsparciem, mierzenie efektywności wykorzystania pieniędzy, a także promocję Funduszu. Ten sam minister decyduje również o sposobie alokacji 80% środków. Pozostała część ma postać rezerwy celowej, a jej uruchomienie jest w gestii Rady Rynku Pracy.

W roku 2014 w KFS znalazło się 40 mln zł. Tylko 1% przeznaczono na wyżej opisane działania związane z badaniami i promocją. Kwotę 400 tys. zł podzielono równo pomiędzy ministerstwo oraz województwa. Metodologię podziału puli 80% (rozdysponowują ją powiatowe urzędy pracy) oparto na wzorze, w którym kluczowy jest parametr "Zn", tzn. liczba osób pracujących w województwie, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Niestety, wzór nie ujmuje liczby osób, dla których utworzono Fundusz.

Rok później w KFS wydzielono już 179 mln zł, a część na promocję i badania urosła do 1,5%. Wzór nie uległ zmianie, premiując tym samym ponownie województwa mazowieckie, śląskie i wielkopolskie.

Plan wydatków w ramach KFS w latach 2014-2015 roku na działania PUP, dane w mln zł
województwośrodki w 2014 rokuśrodki w 2015 roku
Dolnośląskie2 184,010 033
Kujawsko-Pomorskie1 470,06 562
Łódzkie2 575,011 292
Lubelskie1 931,08 682
Lubuskie833,03 725
Małopolskie2 686,011 854
Mazowieckie4 803,022 902
Opolskie708,03 118
Podkarpackie1 645,06 924
Podlaskie962,04 287
Pomorskie1 843,08 012
Śląskie3 847,016 476
Świętokrzyskie1 163,05 012
Warmińsko-Mazurskie1 113,04 704
Wielkopolskie2 728,012 298
Zachodniopomorskie1 192,05 247

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawowe informacje dla pracodawców
  • Dofinansowanie z KFS odbywa się na zasadzie pomocy de minimis
  • Przyznanie pieniędzy z KFS możliwe jest z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
  • Pracodawca musi samodzielnie pokryć 20% kosztów kształcenia ustawicznego.
  • Wsparcie z KFS nie może być wyższe (na jednego pracownika) niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.
  • Pracodawca może przeznaczyć środki z KFS na zbadanie zapotrzebowania firmy na kształcenie, kursy i studia podyplomowe, egzaminy potwierdzone dyplomami, badania lekarskie i psychologiczne, ubezpieczenie NNW.


Fundacja Praca na Tak apeluje o modyfikację sposobu wydatkowania środków, uzależniając go w większym stopniu od poziomu bezrobocia. Podnoszenie kwalifikacji dla osób pracujących jest dobrym rozwiązaniem, chroniącym przed utratą pracy. Działania te nie mogą być jednak ukierunkowane na regiony o najwyższym poziomie zatrudnienia. Mazowieckie, Śląskie i Wielkopolskie w 2015 roku otrzymały bowiem prawie 40% środków. Województwa o największej skali bezrobocia; warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie uzyskały 11% środków z KFS.
market trends
Employed by sectors of ownership (in thousands)
more charts >

Events

01.10.2015
European Day of Foundations and Donors


21.09.2015
Divide the time. Join passions. Drum up for action


02.09.2015
NGO Week in Poznan


12.06.2015
Holiday of accountants and their clients


08.04.2015
Poles declare to change their jobs this year


06.04.2015
The amendment of the Labour Code


02.04.2015
Professions with the highest number of unemployed


11.03.2015
National plan for employment


Reviews

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Employee volunteering in examples


13.08.2015
The mission of NGO, and the polish law


09.07.2015
NGOs cost accounting after the Amendment


08.07.2015
Youth employment in the European Union


15.05.2015
Working Europe 2020


05.05.2015
Pointless research


04.05.2015
The second year of KFS


27.04.2015
Anyone can open profession


17.04.2015
Official or employer
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. contact .:. legal notice .:. mobile version